Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013
Menu

Strona główna
O nas
Testy
Pytania i odpowiedzi
Aktualności
Galerie
Kontakt
Napisz do nas
Statut
Zarząd
Pomagają nam
Linki
Trochę Historii
Ogłoszenia
Kalendarz

  Wrzesień 2021  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Pomagają nam


Urząd Miasta Włocławek


Województwo

Kujawsko-Pomorskie

Statut

STATUT

Włocławskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub ?PROMIEŃ?

Klub działa na rzecz ozdrowienia moralnego, psychicznego osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne


§ 1.


Stowarzyszenie nosi nazwę Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub ?PROMIEŃ? zwane w dalszej części klubem.

§ 2.

Terenem działania klubu jest województwo kujawsko-pomorskie.
Siedzibą klubu jest miasto Włocławek

§ 3.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz 104 z póz.zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Klub może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Klub ma prawo powoływać filie podlegające legalizacji przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 7.

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. Przystąpieniu do organizacji, o których mowa w pkt. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje ?Walne Zebranie?.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 8.

1. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków klubu.
2. Uczenie kultury życia bez alkoholu oraz wszelkich uzależnień.
3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przeciwdziałaniu zjawisku alkoholizmu i innym patologiom społecznym.
4. Podtrzymywanie więzi międzyludzkich w oparciu o zasadę wzajemnej pomocy i solidarności z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
5. Udzielanie informacji i pomocy osobom spoza klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.
6. Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Włocławka szczególnie wśród młodzieży.
7. Obrona interesów członków klubu.

§ 9.

1. Współpraca z organami organizacji publicznej (rządowej i samorządowej) innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, jak również ludźmi dobrej woli w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyki przeciwalkoholowej oraz innym patologiom społecznym.
2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy.
3. Organizowanie obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych.
4. Upowszechnienie idei wolontariatu w społeczeństwie.
5. Organizowanie w klubie i poza klubem spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, celem przedstawienia pracy klubu i jego form działania, propagowanie i ugruntowanie modelu trzeźwego życia, skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego jak również do wstępowania w szeregi członków klubu.
6. Rozwijanie wśród członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań oraz zapewnienia niezbędnych warunków do spędzenia wolnego czasu bez alkoholu.
7. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej.
8. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i innych uzależnień.
9. Podejmowanie wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia uzależnień.
10. Prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży na temat zapobiegania uzależnieniom.
11. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
12. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.
13. Aktywne uczestnictwo członków klub w akcjach charytatywnych.
14. Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów i zadań statusowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba powyżej 18-go roku życia uzależniona od alkoholu, członkowie jej rodziny i jej najbliżsi oraz osoby deklarujące abstynencję i działająca w dziedzinie związanej z merytoryczną działalnością klubu.
2. Kandydat na członka klubu musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem Klubu, który zadecyduje o jego przyjęciu.
3. Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków klubu podejmuje Zarząd Klubu.

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz klubu./wybierać i być wybieranym do władz klubu/
2. Brać udział w zebraniach, pracach klubu, obozach i innych imprezach organizowanych przez klub.
3. Korzystać z istniejących form pomocy klubu.
4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz klubu.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością klubu, która zadeklaruje poparcie finansowe bądź inne na rzecz klubu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji.
2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 12 za wyjątkiem pkt.1.
3. Nadanie członkostwa honorowego, następuje przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla klubu.
4. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 12 za wyjątkiem pkt. 1, zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie członków klubu.
6. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego zarządowi.

§ 14.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz klubu.
2. Powstrzymywania się od picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych klubu.
4. Przestrzeganie norm współżycia społecznego.
5. Regularnego opłacania składek.

§ 15.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie zarządowi klubu.
2. Z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz klubu.
3. Świadomego działania szkodliwego dla klubu lub jego poszczególnych członków oraz naruszania autorytetu klubu i jego władz. /o ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu./
4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich na okres 6-ciu miesięcy pomimo pisemnego upomnienia, /o ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu./
5. Namawianie innych członków klubu do złamania abstynencji, /o ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu./
6. Wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, oprócz nieumyślnych w czasie przynależności do klubu.

§ 16.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi klubu.
2. Skreślenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.

Rozdział IV
Władze klubu

§ 17.


Władzami klubu są :
-Walne Zebranie Członków Klubu
-Zarząd Klubu
-Komisja Rewizyjna

§ 18.

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w roku.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad.
4. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zebranie Walne na wniosek 1/3 członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub zadania i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
6. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje się raz na 2 lata.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. Uchwalanie programów działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego, budżetu i sprawozdań finansowych.
8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu
9. Uchwalanie statutu i jego zmian.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowania z jego majątkiem.
11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§ 20.

W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni z czynnym i biernym prawem wyborczym.
2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

§ 21.

1. Walne Zebranie Klubu jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków zwyczajnych a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.
2. Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym. Wybrany Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Klubu, Skarbnika i Sekretarza.
3. Do władz Klubu kandydować mogą członkowie Klubu z przynajmniej roczną abstynencją i co najmniej rocznym członkostwem w Klubie ?Promień?.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu stowarzyszenia.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
5. Zabieranie bilansu.
6. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji o podobnym profilu działania.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu.
9. Zwalnianie z opłacania składek członkowskich na wniosek zainteresowanych członków Klubu.

§ 23.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym w składzie 3 osób i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§ 25.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 26.

1. Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być Członek Klubu skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2.Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3. Każdy członek zarządu czy komisji rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.:
oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4);
oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5).

§ 27.

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:
1. Kontrola wszelkich form działalności Klubu.
2. Przedstawianie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.
3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Klubu.
4. Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
5. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od Członków Klubu.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finansowanie Klubu.

§ 28.

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować członków do swojego składu w miejsce tych, którzy uchylają się do brania udziału w ich pracy lub 3 miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach.

§ 29.

Liczba członków dokooptowanych do władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 30.

Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz Klubu.

§ 31.

Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

                                                                   § 32.

W umowach między Klubem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w Uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania


Rozdział V
Majątek Klubu.


§ 33.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.

§ 34.

Na fundusze składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Dochody z działalności statutowej
3. Wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu /finansowania/ Klubu
4. Dotacje i subwencje
5. Zapisy i darowizny
6. Inne wpływy

§ 35.

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne zebranie Członków Klubu.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Klub podlega ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
Dochód z tej działalności jest w całości przeznaczany na cele statutowe Klubu.

§ 36.

Klub nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.

§ 37.

Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 38.

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 39.

Do składania oświadczeń woli w tym zaciągnięciu zobowiązań majątkowych i podpisywania dokumentów konieczne jest współdziałanie dwóch członków w tym Prezesa , Skarbnika lub Sekretarza.

Rozdział VI
Zmiana Statutu Klubu


§ 40.


1. Uchwałę o zmianę statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków Klubu.

Rozdział VII.
Rozwiązanie Klubu

§ 41.

Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków zwyczajnych.

§ 42.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków Klubu powołuje Komisję Likwidacyjną i określa sposób przeprowadzenia likwidacji jak również sposób przeznaczenia majątku Klubu.

§ 43.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nieuregulowanej niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989r (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami.)

Powyższy Statut zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25.04.2018r.

1. Prezes Klubu - Ryszard Jaranowski
2. Skarbnik - Bohdan Szymczak
3. Sekretarz - Agnieszka Lange

KRS 0000081495 
Bank Millennium 94 1160 2202 0000 0000 5849 7387